Neden Metaverse Union?

Kapsayıcı bir düşünce kuruluşu olan Metaverse Union vizyon, misyon, hedef ve amaçları doğrultusunda çok çeşitli çalışmalar ve etkinlikler yapmayı hedeflemektedir. Kurucular; bu hedefler için gereken kaynak, resmi ve kamusal destek, evrensel varlık gibi konularda fiziksel dünyanın gerektirdiği hukuki ve finansal karşılıklar için oybirliği ile resmi bir dernek oluşturulması kararı almışlar ve bunu hızla hayata geçirmişlerdir. 

Vizyon

Metaverse kavramının kamuoyunca doğru anlaşılması ve yapı, amaç, özellikleri hakkında açık ve net şekilde farkındalık yaratarak; başta Türkiye’den olmak üzere evrensel ölçekte söz sahibi olmasına, rekabet gücünü arttırmasına, yeni markalar oluşturmasına direk ve dolaylı katkılar sunmak.

Misyon

Kapsayıcı bir düşünce kuruluşu olarak; ilişkiler ağımız, topluluğumuz, deneyimlerimiz, entelektüel varlıklarımız ve fikirlerimiz aracılığıyla bireylerin ve kurumların yararına Metaverse ekosistemiyle ilgili her konu hakkında rehberlik, deneyim, eğitim, etkinlik ve güncel bilgiler oluşturmak, toparlamak ve yönetmek.

Hedef ve amaçlar

 • Metaverse kavramının kamuoyunca doğru anlaşılması ve yapı, amaç ve özellikleri hakkında açık ve net şekilde farkındalık yaratmak.
 • Başta yerel olmak üzere Metaverse uygulamalarının evrensel ölçekte rekabet edebilmeleri ve söz sahibi olabilmeleri için yapılacak girişimleri ve Ar-Ge çalışmalarını yürütmek ve desteklemek.
 • Metaverse uygulamalarının gündelik yaşamda kullanılır hale gelmesine yönelik yapılacak çalışmaları yürütmek ve desteklemek.
 • Metaverse kavramının gerek iş dünyasında gerekse kamuoyunda nitelikli bir şekilde anlaşılmasına yönelik çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlemek ve iş birlikleri geliştirmek.
 • Metaverse alanında disiplinler arası akademik faaliyetler bağlamında araştırma gruplarının oluşturulması ve yapılacak araştırmaları desteklemek; seminer, konferans ve çalıştaylar gibi etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek.
 • Metaverse alanında faaliyet gösteren küresel yapı ve kuruluşlar ile iş birliklerini ve ortak çalışmaları geliştirmek, yürütmek ve desteklemek.
 • Dil, din, ırk, kültür ve cinsiyet öğelerinin hassasiyeti ile Meta Evreninin genel etik zemininin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve desteklemek.
 • Metaverse kavramının kişilerin psikolojik ve fiziksel durumlarına etkilerini ortaya çıkartarak, bireyleri bilinçlendirmek. 
 • Teknolojik altyapı bağlamında Metaverse’e erişilebilirlik imkan ve yeteneklerinin ülke çapına eşit bir şekilde dağılımı ile ilgili politika ve stratejiler üretmek.
 • Metaverse ekonomisi bağlamında tekil yerine çoklu alanlarda çeşitli iş modelleri geliştirmek. 
 • Metaverse alanında yapılacak yasal düzenlemelere destek olmak ve toplumu etkileyecek karar vericilere stratejiler geliştirmek. 
 • Metaverse alanında çalışmalar yapacak ve uygulayacak kişi ve kuruluşlara yol haritası oluşturmak.
 • Metaverse kavramına ait terminolojinin Türkçeleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
Metaverse Dünyasında

Geleceğe Hazır mısın?

Bizimle iletişime geç